کارآزمای اقتصاد سلامت

نام و نام خانوادگی :خانم مریم حسن زاده

سمت :مسئول اقتصاد سلامت

 تلفن محل کار : 37226001 - داخلی 346

 

اقتصاد بیمارستان از جمله علوم کاربردی است که مدیریت عملکرد بیمارستان، هزینه ها و منابع آن را در جهت افزایش توانایی در استفاده بهینه از منابع و محدودیت منطقی هزینه ها با مستندات و روشهای جمع آوری داده های اقتصادی درمانی را محقق می سازد.


 

"شرح وظایف اقتصاد سلامت "