معرفی مسئول

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی

خانم زهرا پشت چمن

کارشناسی ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی