تغذیه

نام و نام خانوادگی :خانم مهتا علیمحمدی

سمت :مسئول تغذیه

 تلفن محل کار : 37226001 - داخلی311


"شرح وظایف کارشناس تغذیه "