بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی :خانم زهرا استیری

سمت :مسئول بهداشت حرفه ای

 تلفن محل کار : 37226001 - داخلی313


"شرح وظایف بهداشت حرفه ای بیمارستان "