بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی :آقای ابراهیم محمدپور

سمت :مسئول بهداشت محیط

 تلفن محل کار : 37226001 - داخلی313


"شرح وظایف بهداشت محیط بیمارستان "