مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی :آقای عقیل خوشبخت

سمت :مسئول مهندسی پزشکی

 تلفن محل کار : 37226001 - داخلی315


واحد مهندسی پزشکی بیمارستان مجموعه ای است که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت امور مرتبط با تجهیزات پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره ­وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی ، اثربخشی و رضایتمندی بیماران به عهده دارد.

هدف :

الف) استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها

ب) افزایش عمر مفید تجهیزات به منظور تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابیهای زودهنگام و نابهنگام

ج) کاهش هزینه های نگهداری ، تعمیر ، و زمان از کارافتادگی دستگاهها

هـ) هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیکها، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وتوانائیهای مرکز درمانی