منابع انسانی

نام و نام خانوادگی :اعظم رمضانی

سمت :مسئول منابع انسانی


کارشناس منابع انسانی : نگین مهدی زاده

 

تلفن محل کار : 37226001 - داخلی 308