بخش ICU کرونا

سرپرستار بخش : خانم قنبرزاده

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 37226001 الی 6  داخلی  204