شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی

 

شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

 

بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

1) برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه و بیمارستان

2) ارتقاي توانمندي‌هاي اعضاي هيأت علمي بيمارستان در حوزه های آموزش بالینی

3) هدايت کميته‌هاي آموزشي، بخش‌ها و گروه‌هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني

4) پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط

5)  انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌هاي آموزشي بيمارستان در حيطه آموزش باليني.

6)هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مركز توسعه آموزش بيمارستان

7)  ارائه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكي

 

بخش دوم: اعضاي هيأت علمي/ مربیان

1) هدايت و نظارت بر برنامه‌ريزي ساليانه فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌ها

2) نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيأت علمي/ مربیان در بخش‌هاي آموزشي، درمانگاه‌ها و اتاق‌هاي عمل

3)نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيأت علمي/ مربیان در بخش‌هاي مختلف

4) نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شرکت در کارگاه‌هاي آموزشي، ژورنال کلاب ها و کنفرانس های علمی

5) نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيأت علمي/ مربیان

6) مشاركت در نظارت بر ارزشيابي فعاليت هاي بخش و اعضاي هيأت علمي

 

بخش سوم: ارتباطات

1)  تشکيل و اداره کميته‌هاي آموزشي بيمارستان (با حضور رياست بيمارستان، رؤساي بخش‌ها و مديران مرتبط) ـ کميته هاي دانشجوئي ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستياري

2) شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش

3)  شرکت در جلسات کمیته های بیمارستان

4) ارتباط و هماهنگي با ساير قسمت‌هاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و ...

5) تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت‌هاي آموزشي براي مراجع بالاتر

 

بخش چهارم: تسهیلات و تجهيزات آموزشي

1)تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها

2) نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان

3) نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس).

4)تجهيز واحد سمعي و بصري برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.

 

بخش پنجم: دانشجو، كارورز، دستيار

1)کنترل و نظارت بر معرفي نامه‌ها

2) هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با مسئول توسعه آموزش باليني و مديران گروه هاي آموزشي براساس ظرفيت بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها

3) معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي

4)نظارت بر برنامه‌ريزي کيفي آموزش در بخش‌هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي

5)نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي کارآموزان و کارورزان

6) نظارت بر اجراي انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها

7)برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي در بخش‌ها

8)برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان‌ها

 

بخش ششم- پژوهش های بالینی

1)تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاست گزاری پژوهشی در سطح بیمارستان

2)اجرا و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و وزارت در امور پژوهشی

3)شناسایی مشکلات و تعیین اولویت های پژوهشی بیمارستان 

4)دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیات علمی و کارکنان در جهت ارتقا امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری های لازم

5) نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوطه به امور پژوهشی

6)تنظیم برنامه جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

7)برنامه ریزی در جهت توانمندسازی پژوهشی اعضای هیئت علمی و مربیان، دانشجویان و کارکنان بیمارستان

8) بررسی و تنظیم منابع مالی و اعتبارات لازم برای امور پژوهشی بیمارستان

9)تعیین و ایجاد بانک های اطلاعاتی پژوهشی با همکاری گروههای تخصصی بالینی

10 نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مرکز

11)  تدوین فرایندهای کاری مرکز: 76981-96618

        ايميل:Info@esfrums.ac.ir

      آدرس: اسفراين، خيابان طالقاني ، ساختمان مرکزي دانشکده علوم پزشکي اسفراين

دسترسي هاي سريع