معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

   دکتر باقر مرادی         

دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

رزومه تلفن:05837226004- داخلی315

 

ایمیل:moradib901@gmail.com