میز خدمت

 

میز خدمت :هدف از استقرار میز خدمت ،پیروی از دستور ریاست محترم جمهوری ،مبنی بر ایجاد دولت الکترونیک  وجلوگیری از سردرگمی مراجعین به این مرکز وهمچنین تکریم ارباب رجوع می باشد .

 

ردیف

نام فرآیند

شناسنامه

اطلاع رسانی

نوع خدمت

سنجه

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

درخواست خدمت

(تعاملی)

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

1

ارائه خدمات جراحی

شناسنامه

اطلاع رسانی

 

*

*

 

پرسشنامه سنجش رضایت

2

ارائه خدمات بخشهاي بستري

شناسنامه

اطلاع رسانی

 

*

*

 

پرسشنامه سنجش رضایت

3

ارائه خدمات اطلاعات سلامت

شناسنامه

اطلاع رسانی

 

*

*

 

پرسشنامه سنجش رضایت

4

ارائه خدمات زایمان

شناسنامه

اطلاع رسانی

 

*

*

 

پرسشنامه سنجش رضایت

5

ارائه خدمات NICU

شناسنامه

اطلاع رسانی

 

*

*

 

پرسشنامه سنجش رضایت

6

ارائه خدمات اورژانس

شناسنامه

اطلاع رسانی

 

*

*

 

پرسشنامه سنجش رضایت

7

ارائه خدمات نوزادان

شناسنامه

اطلاع رسانی

 

*

*

 

پرسشنامه سنجش رضایت