اعضای شورای پژوهشی بیمارستان

اعضای شورای پژوهشی 

مرکز اموزش، پژوهشی و درمانی امام خمینی (ره) اسفراین

 

نام

سمت

دکتر ملاکی فرد رئیس شورا

رئیس بیمارستان

خانم  مریم رسولی

مترون بیمارستان

دکتر قاسم تابعی

رئیس بخش داخلی

محمود مرحمتی

مدیر تحقیقات دانشکده

محبوبه فیروز

مدیرگروه پرستاری

دکتر مجید کیانمهر

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر باقر مرادی دبیر شورا

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

علی عابدی

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

زهرا پشت چمن

مسئول واحد توسعه تحقیقات آموزش بالینی