معرفی واحد و شرح وظایف
مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

دکتر احمد صادقی

خانم فرشته عیدی

دکترای مدیریت بهداشت و درمان و عضو هیئت علمی کارشناس ارشد آمار حیاتی و عضو هیئت علمی

 

شرح وظایف مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

 - 1 تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاست گزاری پژوهشی در سطح بیمارستان

 - 2 تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی بیمارستان

 - 3 اجرا و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و وزارت در امور پژوهشی

 - 4 تعیین اولویت های پژوهشی بیمارستان با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای بالینی و اعضای هیات علمی

 - 5 دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیات علمی و کارکنان در جهت ارتقا امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری های لازم

 - 6 نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوطه به امور پژوهشی

- 7  تنظیم برنامه جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

 - 8 بررسی و تنظیم منابع مالی و اعتبارات لازم برای امور پژوهشی بیمارستان

 - 9 تعیین و ایجاد بانک های اطلاعاتی پژوهشی با همکاری گروههای تخصصی بالینی

 -10-  نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مرکز

 - 11 تدوین فرایندهای کاری مرکز

شرح وظایف کارشناس / کارشناس مسئول پژوهش:


 

 - 1 برنامه ریزی وهمکاری باسایرمراکز پژوهشی دانشگاهی یابین دانشگاهی

 - 2 پیگیری وبرگزاری کارگاههای موردنیاز اعضا هیات علمی ودانشجویان وکارکنان بالینی

 - 3 پیگیری مکاتبات واحد و امورمربوط به انجام طرحهای پژوهشی

 - 4 تهیه و اجرای برنامه های عملیاتی زمانبندی شده براساس شرح وظایف ودستورالعمل ها

 - 5 همکاری باسایرواحدهای بیمارستان

 - 6 شناسایی وتدوین ومستندسازی فرایندهای کاری

- 7  تلاش درجهت توسعه تواناییهای فردی اعضای هیئت علمی، مربیان و فراگیران

 - 8 راهنمایی دانشجویان درکلیه مراحل تصویب واجرای پایان نامه هاباهمکاری واحدآموزش بیمارستان

 - 9 نظارت برحسن اجرای مراحل مختلف پایان نامه اعم ازاخذعنوان وارائه پروپوزال و طرح وتصویب درشورای پژوهشی

10-  انطباق پایان نامه ها یا طرح های پژوهشی بااولویت های اعلام شده

 - 11 انجام امورمربوط به پژوهش یار وطرحهای پژوهشی

 - 12 صدور دعوت نامه برای اعضای شورا ومدعوین جهت شرکت درجلسات شورای پژوهشی بیمارستان

 - 13 ارائه گزارش عملکردپژوهشی بیمارستان) شامل تعدادطرحها،مقالات،کتب و....) درپایان هرفصل

 - 14 هماهنگی بادفترآموزش مداوم دانشگاه،جهت اخذمجوزبازآموزی برای بعضی ازکارگاهها

- 15  نگارش وتنظیم وارسال مکاتبات اداری مربوطه به امورپژوهشی

 - 16 تنظیم مستندات وپیگیری امورمربوط به اعتباربخشی واحد

 - 17 انجام سایرامورمحوله ازمسئولین مافوق