کارگاه ها، کنفرانس ها و دوره های آموزشی

 

برنامه کنفرانس های علمی واحد توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره) ( ویژه دانشجویان) به شرح زیر می باشد:

 

زمان بندی کنفرانس های علمی دانشجویان در سال تحصیلی 97-98

نام کنفرانس

مدرس

ساعت و تاریخ

محل برگزاری

کنفرانس اقدامات پرستاری دراستفاده از داروهای بتابلوکر

گروه پرستاری، بخش مراقبت دارویی و فراگیران

10-12

مهر ماه 97

 سالن کنفرانس بیمارستان

ایمنی بیمار

آقای حسینی

14-12

مهر ماه 97

سالن کنفرانس دانشکده

برگزاری کارگاه احیای نوزادان

گروه پرستاری و فراگیران

10-12

مهر ماه 97

سالن کنفرانس بیمارستان

ژورنال کلاب مدیریت افزایش ICP

گروه پرستاری و فراگیران

10-12

مهر ماه 97

سالن کنفرانس بیمارستان

ژورنال کلاب سندرم ولنز

گروه پرستاری و فراگیران

10-12

مهر ماه 97

سالن کنفرانس بیمارستان

کنفرانس مراقبت های پرستاری داروهای بتا و آلفا بلوکرها

گروه پرستاری، بخش مراقبت دارویی و فراگیران

10-12

مهر ماه 97

سالن کنفرانس بیمارستان

استدلال بالینی، گزارش پرستاری و فرآیند پرستاری، گزارش دهی خطا

گروه پرستاری

10-12

مهرماه 97

سالن کنفرانس بیمارستان

کارگاه کنترل عفونت

گروه علوم پایه

10-12

مهرماه 97

سالن کنفرانس بیمارستان

آزمون آسکی

گروه پرستاری

8-12

مهرماه 97

سالن کنفرانس بیمارستان

آموزش به بیمار

خانم ژیانی فرد

14-12

آبان 97

سالن کنفرانس بیمارستان

ارتباط با بیمار و مددجو

دکتر صادقی

14-12

آبان 97

سالن کنفرانس بیمارستان

بیماری های شایع در اسفراین

دکتر مرادی

14-12

30/8/97

سالن کنفرانس بیمارستان

ژورنال کلاب "فلاشینگ"

آقای حسینی

14-12

آبان 97

سالن کنفرانس بیمارستان

اخلاق حرفه ای در محیط بالین

دکتر مرادی

14-12

آبان 97

سالن کنفرانس بیمارستان

ژورنال کلاب "شناسایی بیماران NSTEMI"

آقای حسینی

14-12

آبان 97

سالن کنفرانس بیمارستان

ژورنال کلاب "خودمراقبتی بیماران دیابتی"

خانم فیروز

14-12

آذر 97

سالن کنفرانس بیمارستان

ژورنال کلاب"تغییرات در تست های آزمایشگاهی در دوران بارداری"

دکتر مرادی

14-12

آذر 97

سالن کنفرانس بیمارستان

ژورنال کلاب "خطاهای بیمارستانی شایع در بیمارستان امام خمینی"

دکتر صادقی

14-12

آذر 97

سالن کنفرانس بیمارستان

ژورنال کلاب"روش های تشخیصی تعبیه صحیح محل NGTube"

آقای مرحمتی

14-12

دی ماه 97

سالن کنفرانس بیمارستان