معرفی واحد و شرح وظایف

 

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی

 

کارشناس واحد توسعه آموزش بالینی

 

آقای سیدجواد حسینی

 

آقای علی عابدی

 

کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی

 

کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی

رزومه

رزومه
برنامه هفتگی برنامه هفتگی

 

شرح وظایف واحد توسعه آموزش بالینی

1). برنامه ریزی آموزشی

۱- برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بالینی در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه و بیمارستان

۲- مشارکت با EDC دانشگاه در استاندارد سازی برنامه های آموزشی

۳- پایش مستمر عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزشی

۴- پیگیری و اجرای طرحهای مربوط به بهینه کردن تجهیزات و امکانات آموزشی

۵- مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )، توسعه آموزش مجازی و تهیه Log Book.

۶- نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی و تهیه منابع آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی

2). رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی

۱- برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی

۲-مشارکت با EDC در اجرای نیاز سنجی و برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی

۳- برنامه ریزی در جهت آشنایی اعضاء هیئت علمی با روش های نوین آموزشی و آموزش مجازی.

3). ارزشیابی

۱- مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی .

۲- مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی .

۳- مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

4). کارورزی و کارآموزی در عرصه

1- بررسی شرایط برگزاری کارورزی و کارآموزی در عرصه شامل:

- فراهم سازی محیط آموزشی مناسب

- بررسی امکانات آموزشی و رفاهی فراگیران و اساتید

- تعیین تناسب شرایط فوق با اهداف آموزشی کارورزی و کارآموزی ها

2- بازدید مستمر و منظم از بخش های بیمارستانی به منظور حسن اجرای:

- نظارت بر اجرای نظم و رعایت مقررات آموزشی از سوی فراگیران و مربیان

- نظارت بر اجرای کارآموزی در راستای دستیابی به اهداف مدون

- ارزیابی نظرات و پیشنهادات فراگیران و مربیان در خصوص روند اجرای کارآموزی ها

- ارزیابی میزان انگیزه دانشجویان و بررسی موانع موجود از دید فراگیر و مربی

- ارزیابی میزان رضایت مندی فراگیران و اعضای هیئت علمی در خصوص امکانات آموزشی و رفاهی

- ارزیابی نحوه همکاری آموزشی مسئولین بخش های مربوطه جهت ارتقای بهبود کیفیت کارآموزی

3-  تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت آموزش بالینی در پایان هر ترم و ارائه به معاون آموزشی

4-  کوشش در جهت ایجاد کمیته ارزیابی کارآموزی، جهت نیل به اهداف ذیل:

- ارزیابی مسائل و مشکلات آموزش بالینی بر اساس فرم های نظرسنجی و چک لیست های ارزیابی مدون و استاندارد

- تبدیل اطلاعات حاصل از بررسی فرم ها و چک لیست ها به مستندات مشخص، جهت ارائه و مقایسه وضعیت آموزش بالینی

5-  هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه، ژورنال کلاب و جلسات صبحگاهی جهت فراگیران

5). آموزش مجازی

۱- برنامه ‌ریزی در جهت بکارگیری روش ها و فناوری های نوین آموزش مجازی

۲- هدایت و نظارت بر برنامه ها ی توسعه ای آموزش های مجازی نوین ( E-learning& Tele-medicine)

۳- مشارکت در برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه آموزش های مجازی

۴- تلاش در جهت ارتقاء و کاربردی کردن آموزش های مجازی

۵- استفاده از دانش و تجربیات اساتید مجرب سایر مراکز دانشگاهی کشور با استفاده از ارتباطات مجازی