داروخانه

سرکارخانم طاهرپور

مسئول داروخانه

تلفن محل کار:37226001 الی 6  داخلی 233


داروخانه بیمارستان  امام خمینی(ره) اسفراین به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد که  با حضور  تعدادی پرسنل تکنسین دارویی و  پزشک داروساز در ارائه خدمات به بیماران سرپائی و تهیه داروهای مورد نیاز بیماران بستری فعال است.

تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات از طریق واحد انبار داروخانه سرپایی و بستری بر اساس هماهنگی با شرکت های معتبر و معین دارویی و تجهیزاتی  و زیرنظر معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی اسفراین صورت می گیرد .

این داروخانه طرف قرارداد با سازمانهای بیمه اعم از : تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، کمیته امداد امام خمینی و.... میباشد.