بخش CCU

سرپرستار بخش : خانم استادی

رئیس بخش :دکتر پاک دین

تعداد تخت های فعال :10 تخت

تلفن تماس: 37226001 الی 6  داخلی  205

 

بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین دارای بخش مراقبت های ویژه قلبی کامل و مجهز است .این بخش بر اساس آخرین استانداردهای فیزیکی – تجهیزاتی طراحی شده است. بیماران از اورژانس، سایر بخش های بیمارستان ،درمانگاه و سایرمطب ها در این بخش بستری و ویزیت می شوند.

حضور پزشکان مجرب، مراقبت های مسئولانه و وجود تجهیزات پیشرفته و کارا از نکات ارزشمند این بخش می باشد.