بخش جراحی

سرپرستار بخش : آقای محمدی وحید

رئیس بخش : دکتر میرزاپور

تعداد تخت های فعال : 24 تخت

تلفن تماس: 37226001 الی 6 داخلی 201

 


اهداف بخش:
دستیابی به اهداف سازمانی در راستاری اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار، کارکنان و فرگیران

ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت و جامعه

رضایتمندی گیرنده خدمت

ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

توانمند سازی منابع انسانی

تمرکز بر شاخصهای درمانی و تلاش در جهت ارتقاء شاخصها

تامین و ایجاد شرایط مناسب و استاندارد در زمان بروز فوریتها