بخش اطفال

سرپرستار بخش :خانم  فاطمه عباسی

رئیس بخش : خانم دکتر اردکانی

تعداد تخت های فعال :16 تخت

تلفن تماس: 37226001 الی 6 داخلی  212

 

بخش اطفال بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین با گروهی از متخصصین اطفال مجرب در زمینه‌های مختلف و نیز پرستاران مجرب، خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان بیمار انجام می‌دهند. این بخش مجهز به تجهیزات پیشرفته برای مراقبت از کودک است که به طور کلی خدمات قابل توجهی را ارائه می دهند.