بخش داخلی

سرپرستار بخش : خانم حمیرا قندی

رئیس بخش :آقای دکتر تابعی

تعداد تخت های فعال : 24 تخت

تلفن تماس: 37226001 الی 6  داخلی 213

 


 

اهداف بخش:

دستیابی به اهداف سازمانی در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار، کارکنان و فراگیران

ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت و جامعه

رضایتمندی گیرنده خدمت

ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

توانمند سازی منابع انسانی

تمرکز بر شاخصهای درمانی و تلاش در جهت ارتقاء شاخصها

تامین و ایجاد شرایط مناسب و استاندارد در زمان بروز فوریتها