بخش اورژانس

سرپرستار بخش :خانم سمیه اسماعیلی

کارشناس پرستاری

تعداد تخت های فعال :23 تخت

رئیس بخش :خانم دکتر راستا

تلفن تماس: 37226001 الی 6 و داخلی : 220