دبیرخانه

مسئول  دبیرخانه و مسئول دفتر ریاست بیمارستان

خانم زهرا داروین

 

تلفن محل کار : 37226001الی 6 وداخلی 333

مستقیم :37229050


شرح وظایف:

  • ارجاع کلیه نامه های وارده از طریق اتوماسیون به کارتابل ریاست بیمارستان
  • ثبت و ارسال نامه های دریافتی از سایر ادارات با پاراف ریاست بیمارستان به واحدهای مربوطه
  • اجرای دقیق اتوماسیون اداری در دبیرخانه و واحدهای تابعه
  • پیگیری کلیه اموراتوماسیون
  • بایگانی کلیه نامه های وارده و صادره در اتوماسیون اداری
  • هماهنگی جهت برگزاری جلسات