امور مالی

 مدیر امور مالی

آقای سیدعلی سجادی

تلفن محل کار : 37226001 الی 6 داخلی 304

مستقیم :37244003

شرح وظایف :

  • برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مالی بیمارستان با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی
  • کنترل جزئیات مدارک مستند موضوع اسناد حسابداری و مطابقت آنها با طبقه بندی بعمل آمده در مورد سرفصل حسابها
  • بکارگیری روشهای نوین مالی در مدیریت هر چه صحیحتر منابع و هزینه ها
  • نظارت و کنترل در تنظیم بودجه پیشنهادی،تهیه صورتهای مالی و ترازنامه ها،تهیه صورت مغایرت بانکی
  • همکاری با حسابرسان،بازرسان و کارکنان محترم دیوان محاسبات
  •  
  • نظارت بر کلیه واحدهای تابعه شامل انبار،اموال،ترخیص،کسورات،صندوق و تعرفه