امور اداری

مسئول امورعمومی 

آقای  سعید عباسی

کارشناس ارشد مدیریت

تلفن محل کار :37226001 الی 6 و داخلی 307

مستقیم :37226008


شرح وظایف:

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان ازنظرساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تعیین هزینه آنها و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مسئولان مربوطه
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم ساز ی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات 
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
 • سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین واحد های تابعه
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودروها
 • رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات
 • رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
 • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 • شرکت در نشست‌ها و کمیسیونهای گوناگون برابر دستور
 • بررسی گزارشهای تهیه شده از کارهای انجام یافته و ارائه به مقامات مافوق
 •  
 • نظارت و کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه