صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > آموزش به بیمار 

مسئول آموزش به بیمار

سرکارخانم زینب ابراهیم زاده

کارشناس ارشد پرستاری

شرح وظایف واحد آموزش به بیمار

1-  برنامه ريزي و اجراي  نياز سنجي آموزشي از مددجويان و اولويت بندي نياز هاي آموزشي مددجويان براساس داده هاي جمع آوري شده

2- طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازسنجي آموزشي انجام شده از مددجو

3-  انتخاب زيرگروه هاي تيم آموزش به مددجو و برگزاري جلسات هماهنگي با آنان و تقسيم وظايف بين افراد مربوطه و طرح مسائل و مشكلات موجود در رابطه با آموزش مددجويان و بحث و تبادل نظر در اين رابطه در جلسات مربوطه

4-  آموزش زيرگروه هاي تيم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشي مورد نياز مددجويان ، نحوه اطلاع رساني و برقراري ارتباط موثر با بيماران

5- جلب حمايت و همكاري افراد ذي صلاح جهت پيشبرد اهداف و سياست هاي واحد آموزش به مددجو

6-  برنامه ريزي و مشاركت در زمينه طراحي پمفلت ها و جزوات آموزشي بر اساس استانداردها و تهيه بانك هاي اطلاعاتي آموزشي

7- پيش بيني منابع مالي وتسهيلات آموزشي مورد نياز براساس اولويت ها و خط مشي تعيين شده

8- برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي جهت مددجويان و همراهان آنها در صورت نياز

9-  تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي به صورت ماهيانه

10-  ترويج رويكرد آموزش به مددجوو فرهنگ سازي در اين زمينه

11- حضور فعال و پوياي نماينده واحد آموزش به مددجو در كميته آموزش

12- ارزيابي و تعيين ميزان اثربخش بودن آموزش هاي ارائه شده به مددجويان

13-  جمع آوري و تحليل گزارش آمار مربوط به مددجويان آموزش ديده در طول مدت زمان از پيش تعيين شده

14-  جمع آوري و ارائه گزارش عملكرد واحد آموزش به مددجو آن مركز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر

15- طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی