دسترسی سریع

سوپروایزر آموزشی

 نام و نام خانوادگی :خانم اکرم السادات شریفیان

سمت :سوپروایزر آموزشی


شرح وظایف سوپروایزر آموزشی :

1- تعیین اهداف آموزشی بیمارستان(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)

2- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود)

3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

6- تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

7- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

8- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

9- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

10- همکاری و مشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

11- همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش

12- همکاری وهماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

13- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و ...)

14- هدایت وآموزش کارکنان در راستای:

  الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

  ب –ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

  ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

15- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

16- هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

17- ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

18- کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

19- کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها

20- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری