رسالت

 

رسالت بیمارستان

ما تلاش میکنیم که با رعایت اصل عدالت ،حس انسان دوستی و وجدان کاری و با افزایش توان پرسنل و با بهره گیری از تکنولوژی روز در راستای ارتقای مستمر کیفیت خدمات ،ایمنی ، آموزش و پژوهش گام برداریم.