چارت سازمانی

 

نمودار سازمانی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اسفراین