روابط عمومی

نام ونام خانوادگی :ندا رضایی

کارشناس روابط عمومی

 


شرح وظایف:

1- ارائه ي مشاوره هاي مؤثر به مديران ارشد سازمان كه يكي از وظايف بحث برانگيز و پر متقاضي روابط عمومي مي باشد.

2- حفاظت از حريم سازمان در مقابل جوسازي هاف خلاف گويي ها، دروغ پردازي ها، تهديدها و... 

3- همكاري فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها 

4- برگزاري جلسات داخلي بين كاركنان و مديران به صورت ماهيانه يا فصلي 

5- ارتباط تنگاتنگ با اينترنت، خبرگزاري ها، وب سايت ها و وبلاگ ها 

6- توجه به اطلاع رساني آنلاين و داشتن حداقل يك ساعت و يا وبلاگ تخصصي براي سازمان و اداره 

7- ايجاد حسن رابطه بين كاركنان، مشاوران و مديران سازمان 

8- انعكاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم مميزي نمودن آن به مسئولان

9- تحليل گري و داشتن صداقت كاري 

10-انعكاس مسائل و تنگناها همان گونه كه هست

11-برقراري ارتباط رضايت مندانه بين دستگاه مطبوع و مخاطبان 

12-چاپ بروشور پيام هاي آموزشي، پژوهشي و ديگر فرآورده هاي سازماني 

13-خروج روابط عمومي از موضع انفعالي به موضع فعال 

14-دعوت از خبرنگاران در مراسم و مناسبت هاي مختلف 

15-دخالت ندادن موضع گيري هاي شخصي در تنظيم اخبار سازمان 

16-اجراي سيستم مكانيزه ي خبررساني (روابط عمومي الكترونيك)

17-تبعيض قايل نشدن بين خبرنگاران و البته اين هنر روابط عمومي است كه به اندازه ي قابليت و توان رسانه ها از آنها به نفع سازمان بهره ببرد. 

18-كوتاه نويسي (بيان موضوعات اصلي و مهم در تنظيم اخبار) 

19-خوش برخورد بودن 

20-سرعت عمل و ايفاي نقش مؤثر و ارزنده در مواقع حساس و بحراني 

21-مديريت تابلوي اعلانات و به روز كردن مطالب آن 

22-برقراري تعامل مطلوب و سازنده بين اداره يا سازمان مربوط با سازمان ها، ادارات، نهادها و اشخاص حقيقي وحقوقي 

23-تهيه ي گزارش فعاليت واحترام قائل شدن براي ارباب رجوع و افكار عمومی