مدیریت پرستاری

 

 نام و نام خانوادگی :آقای جواد صداقتی

سمت :مدیریت پرستاری


شرح وظایف:

برنامه ریزی درزمینه های ارتقای کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

شرکت فعال در نهادهای سیاست گذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت(کنترل عفونت)

ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری