مدیریت

نام و نام خانوادگی :مهندس عظیم دست بند

سمت :مدیریت بیمارستان

تلفن محل کار :37229050