معرفی ریاست

نام و نام خانوادگی : دکتر عیسی توحیدی

سمت :ریاست بیمارستان

 تلفن محل کار : 37231691