بخش CCU

مسئول فنی بخش: دکتر مریم جنتی پور(متخصص قلب و عروق )

سرپرستار بخش : خانم معصومه باب

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 37226001 الی 6  داخلی  204

مستقیم : 37239747 

تعداد تخت فعال :10 تخت

بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین دارای بخش مراقبت های ویژه قلبی کامل و مجهز است .این بخش بر اساس آخرین استانداردهای فیزیکی – تجهیزاتی طراحی شده است. بیماران از اورژانس، سایر بخش های بیمارستان ،درمانگاه و سایرمطب ها در این بخش بستری و ویزیت می شوند.

حضور پزشکان مجرب، مراقبت های مسئولانه و وجود تجهیزات پیشرفته و کارا از نکات ارزشمند این بخش می باشد.