بخش داخلی

مسئول فنی بخش: دکتر محمدقاسم تابعی(متخصص داخلی )

سرپرستار بخش : خانم حمیرا قندی

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 37226001 الی 6  داخلی 280

تعداد تخت فعال :27 عدد


اهداف بخش:

دستیابی به اهداف سازمانی در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار، کارکنان و فراگیران

ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت و جامعه

رضایتمندی گیرنده خدمت

ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

توانمند سازی منابع انسانی

تمرکز بر شاخصهای درمانی و تلاش در جهت ارتقاء شاخصها

تامین و ایجاد شرایط مناسب و استاندارد در زمان بروز فوریتها