بخش اورژانس

مسئول فنی بخش: دکتر فاطمه رضاپور(متخصص داخلی )

سرپرستار بخش :آقای  جواد صداقتی

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 37226001 الی 6 و داخلی : 281

پزشکان عمومی :5نفر

پرستاران: 30 نفر