مدیریت

 

نام و نام خانوادگی :سید مهدی سعادتی

سمت :مدیریت بیمارستان

تحصیلات : کارشناسی ارشد پرستاری اطفال

تلفن محل کار :37229050