معرفی ریاست

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا حقانی نسیمی 

سمت :ریاست بیمارستان

 تلفن محل کار : 37231691