معرفی ریاست

نام و نام خانوادگی : دکتر تهمینه ملاکی فرد

متخصص پوست

سمت :ریاست بیمارستان

 تلفن محل کار : 37231691