معرفی معاون آموزشی و پژوهشی


معاون آموزشی و پژوهشی

   دکتر احمد           صادقی          

دکترای مدیریت بهداشت و درمان و عضو هیئت علمی

رزومه برنامه هفتگی

ایمیل :ahmadsadeghi1363@gmail.com

تلفن:05837226004- داخلی315