صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > آموزش به بیمار > برنامه های آموزش به بیمار > برنامه آموزش آمادگی مادران باردار 

متقاضیان می توانند جهت شرکت در کلاس های آمادگی برای زایمان به بخش زایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین مراجعه نمایند.

کلاس ها در کلینیک ویزه تخصصی برگزار می شود.