کلاس های آموزش شیر مادر روزانه

مراقبت و مشاوره شیردهی ، مراقبت نوزاد سالم ،و مراقبت بعد زایمان و سزارین

 ساعت 11
مشاوره های بیرون

 ساعت 9