اعضای شورای پژوهشی بیمارستان

اعضای شورای پژوهشی 

مرکز اموزش، پژوهشی و درمانی امام خمینی (ره) اسفراین