فرم ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها

 


 

فرم ها

چک لیست  اصلی نظارت اعضای هیئت علمی بر ثبت گزارش پرستاری توسط فراگیران
چک لیست نظارت بر حقوق گیرندگان خدمت توسط فراگیران
چك ليست `پايش اقدامات پرستاري 
فرم ارزیابی اثربخشی آموزش پرستار پزشک به مددجو 
فرم رضايت سنجي فراگيران
فرم رضايت سنجي هيئت علمي

 

 

دستورالعمل ها

ارائه خدمات به بیمار بدحال

اصول اخلاق حرفه ای

اصول ایمنی بیمار

برنامه استدلال بالینی

برنامه آموزشی مدارک پزشکی نوشتاری

برنامه برای آموزش فراگیران با تعداد بیماران بستری

برنامه برگزاری کنفرانس های علمی

برنامه فعالیت آموزشی در بخش و درمانگاه

برنامه مهارت آموزی مبتنی بر شواهد برای فراگیران

برنامه نظارت اعضای هیئت علمی

دستورالعمل تیم حفاظت

دستورالعمل نحوه دسترسي فراگیران به آرشيو فايل هاي تصويربرداري

فرایند ارتباط بیواسطه با معاونت آموزشی

فرایند آموزشی فراگیران در بخش اورژانس

فرایند خطا

فرایند مراقبتهای داروئی

مشارکت فراگیران در آموزش بیمار

نحوه ارتباط آموزشی و درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیات علمی

چک لیست پایش ثبت صحیح اقدامات پرستاری

چک لیست پایش فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار

چک لیست نظارت بر حقوق گیرندگان خدمت توسط فراگیران

چک لیست نظارت اعضای هیات علمی بر ثبت گزارش پرستاری توسط فراگیران

فرم ارزیابی اثربخشی آموزش پرستار

فرم رضایت سنجی اعضای هیات علمی

فرم رضایت سنجی فراگیران