بخش اطفال

مسئول فنی بخش: دکتر میترا اردکانی مقدم (متخصص اطفال)

سرپرستار بخش :خانم  فاطمه عباسی

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 37226001 الی 6 داخلی  214

تعداد تخت فعال:16

بخش اطفال بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین با گروهی از متخصصین اطفال مجرب در زمینه‌های مختلف و نیز پرستاران مجرب، خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان بیمار انجام می‌دهند. این بخش مجهز به تجهیزات پیشرفته برای مراقبت از کودک است که به طور کلی خدمات قابل توجهی را ارائه می دهند.