بخش زایشگاه

مسئول فنی بخش: دکتر مریم نادری فر (متخصص زنان و زایمان )

سرپرستار بخش : سرکارخانم حسینی

کارشناس مامایی

تلفن تماس: 37226001 الی 6 داخلی  208

مستقیم: 31239991

تعداد تخت فعال:12 تخت


دریافت لوح دوستدار مادر در سال 95 و لوح دوستدار کودک در سال 74 از افتخارات بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین می باشد.

اهداف بخش:
دستیابی به اهداف سازمانی در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار، کارکنان و فراگیران

ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت و جامعه

رضایتمندی گیرنده خدمت

ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

توانمند سازی منابع انسانی

تمرکز بر شاخصهای درمانی و تلاش در جهت ارتقاء شاخصها

تامین و ایجاد شرایط مناسب و استاندارد در زمان بروز فوریته