فناوری اطلاعات

کارشناس مسئولHIS  بیمارستان

 مهندس مهدی وحدانی

کارشناسی IT

تلفن محل کار :37226001 الی 6  داخلی :268


شرح وظایف:

  • مسئول نگهداری ارتباط نرم افزار HIS
  • مسئول توسعه نرم افزارجهت ارتباط با شرکت  HIS  جهت پشتیبانی و رفع خطای آن
  • مسئول مدیریت نرم افزار HIS  در بیمارستان
  • مسئول تهیه بک آپ و پایش عملکرد نرم افزار