بیمارستان امام خمینی (ره)

نام و نام خانوادگی : دکتر فرامرز یعقوبی

سمت :ریاست بیمارستان

تحصیلات :متخصص ارولوژی

تلفن محل کار : 37231691