صفحه اصلی > لیست پزشکان متخصص 

 

لیست پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اطفال

پوست

ارتوپدی

داخلی

زنان

اورولوژی

گوش و حلق

چشم

جراح عمومی

بیهوشی

اعصاب و روان

نورولوژی

قلب

 

ایام

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صبح

شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عصر

دکتر لحنی دکتر فاضل -  دکتر تابعی دکتر مسعودی -

-

دکتر اینانلو

-

-

-

-

دکتر دادخواه

صبح

یکشنبه

دکتر لحنی

 

-

-

-

-

 

-

دکتر میرزاپور

 

دکتر یزدانی

-

- -

عصر

-

دکتر فاضل دکتر شعبان پور

دکتر رضاپور

دکتر فیروز -

-

-

-

-

-

 

دکتر دادخواه

صبح

دوشنبه

دکتر لحنی - -

-

-

-

-

-

دکتر میرزاپور

دکتر یزدانی

-

-

-

عصر

-

 

--

-

دکتر مسعودی -

دکتر امیری زاد

دکتر اینانلو

-

-

-

-

دکتر دادخواه

صبح

سه شنبه

دکتر لحنی

- - -  

-

-

-

دکتر میرزاپور

دکتر یزدانی

-

-

-

عصر

-

- -

-

دکتر مسعودی

 

-

-

-

-

-

-

-

صبح

چهارشنبه

دکتر لحنی

- -

-

-

-

-

-

دکتر میرزاپور

دکتر یزدانی

-

-

-

عصر

- - -

دکتر تابعی

دکتر سلیمی

-

-

-

-

-

-

-

-

صبح

پنجشنبه