صفحه اصلی > لیست پزشکان متخصص 

 

لیست پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اطفال

پوست

ارتوپدی

داخلی

زنان

اورولوژی

گوش و حلق

چشم

جراح عمومی

بیهوشی

اعصاب و روان

نورولوژی

قلب

 

ایام

دکتر یوسفی - دکتر شعبان پور

دکتر رضاپور

دکتر فیروز

-

-

دکتر اینانلو

--

-

-

-

دکتر جنتی پور

صبح

شنبه

دکتر یوسفی

-

-

-

-

-

-

-

دکتر میرزاپور

دکتر عبدی نژاد

-

-

-

عصر

دکتر یوسفی دکتر فاضل -  دکتر تابعی دکتر مسعودی -

-

دکتر اینانلو

-

-

-

-

دکتر جنتی پور

صبح

یکشنبه

دکتر یوسفی

 

-

-

-

-

 

-

دکتر میرزاپور

 

دکتر عبدی نژاد

-

- -

عصر

دکتر یوسفی

دکتر فاضل دکتر شعبان پور

دکتر رضاپور

دکتر فیروز -

-

-

-

-

-

 

دکتر جنتی پور

صبح

دوشنبه

دکتر یوسفی - -

-

-

-

-

-

دکتر میرزاپور

دکتر عبدی نژاد

-

-

-

عصر

دکتر لحنی

 

--

-

دکتر مسعودی - -

دکتر اینانلو

-

-

دکتر روشنی

-

دکتر دادخواه

صبح

سه شنبه

دکتر لحنی

- - -  

-

-

-

دکتر میرزاپور

دکتر عبدی نژاد

دکتر روشنی

-

-

عصر

دکتر لحنی

دکتر فاضل دکتر شعبان پور

-

دکتر مسعودی

 

-

-

-

-

دکتر روشنی

-

دکتر دادخواه

صبح

چهارشنبه

دکتر لحنی

- -

-

-

-

-

-

دکتر میرزاپور

دکتر عبدی نژاد

دکتر روشنی

-

-

عصر

دکتر لحنی دکتر فاضل -

دکتر تابعی

دکتر سلیمی

-

-

-

-

-

دکتر روشنی

-

-

صبح

پنجشنبه