صفحه اصلی > لیست پزشکان متخصص 

 

لیست پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اطفال

داخلی

زنان

اورولوژی

گوش و حلق

چشم

جراح عمومی

بیهوشی

اعصاب و روان

نورولوژی

قلب

 

ایام

دکتر یوسفی

 دکتر  رضاپورو دکتر رمضان پور

دکتر سلیمی

دکتر یعقوبی

-

-

دکتر میرزاپور

-

دکتر شامخی

دکتر حقیقی

-

صبح

شنبه

-

-

-

-

-

-

-

دکتر یزدانی

-

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر یوسفی

دکتر تابعی و دکتر رمضان پور 

دکتر شمسا

دکتر یعقوبی

-

دکتراینانلو

دکتر میرزاپور

-

-

-

دکتر ترقی

صبح

یکشنبه

-

دکتر رمضانپور

دکتر سلیمی

-

-

دکتراینانلو

-

دکتر یزدانی

دکتر شامخی

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر یوسفی

 دکتر  رضاپورو دکتر رمضان پور

دکتر مهدی نیا

دکتر یعقوبی

-

دکتر صفاری

دکتر میرزاپور

-

-

دکتر حقیقی

-

صبح

دوشنبه

-

-

دکتر سلیمی

-

-

دکتراینانلو

-

دکتر یزدانی

دکتر شامخی

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر یوسفی

 دکتر  رضاپورو دکتر رمضان پور

دکتر سلیمی

دکتر یعقوبی

-

دکتراینانلو

دکتر میرزاپور

-

-

-

-

صبح

سه شنبه

-

-

-

-

-

دکتراینانلو

-

دکتر نامی

دکتر شامخی

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر یوسفی

دکتر رمضانپور

دکتر شمسا

دکتر یعقوبی

-

دکتر صفاری

دکتر میرزاپور

-

-

دکتر حقیقی

دکتر ترقی

صبح

چهارشنبه

-

دکتر رمضانپور

دکتر سلیمی

-

-

دکتراینانلو

-

دکتر نامی

دکتر شامخی

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر یوسفی

دکتر تابعی

-

دکتر یعقوبی

-

دکتراینانلو

دکتر میرزاپور

-

دکتر شامخی

-

-

صبح

پنجشنبه