صفحه اصلی > لیست پزشکان متخصص 

لیست پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اطفال

داخلی

زنان

اورولوژی

گوش و حلق

چشم

جراح عمومی

بیهوشی

اعصاب و روان

نورولوژی

قلب

 

ایام

دکتر نظری

دکتر رضاپور/دکتر رمضانپور

دکتر سلیمی

دکتر یعقوبی

دکتر امیری زاد

دکتر صفاری

-

-

دکتر شامخی

دکتر رئیسی

دکتر دادخواه

صبح

شنبه

دکتر نظری

-

-

-

دکتر امیری زاد

-

دکتر روان بخش

دکتر عبدی نژاد

-

-

-

عصر

دکتر نظری

 دکتر تابعی

دکتر شمسا

دکتر یعقوبی

-

-

دکتر روان بخش

-

دکتر شامخی

دکتر رئیسی

دکتر دادخواه

صبح

یکشنبه

-

دکتر رمضانپور

دکتر سلیمی

-

-

-

-

دکتر عبدی نژاد

-

-

-

عصر

دکتر نظری

دکتر رضاپور/دکتر رمضانپور

دکتر مهدی نیا

دکتر یعقوبی

دکتر امیری زاد

دکتر صفاری

-

-

دکتر شامخی

دکتر رئیسی

دکتر دادخواه

صبح

دوشنبه

-

-

دکتر سلیمی

-

دکتر امیری زاد

-

دکتر روان بخش

دکتر عبدی نژاد

-

دکتر رئیسی

-

عصر

دکتر نظری

دکتر رضاپور/دکتر رمضانپور

دکتر سلیمی

دکتر یعقوبی

دکتر امیری زاد

-

دکتر روان بخش

-

دکتر شامخی

دکتر رئیسی

دکتر دادخواه

صبح

سه شنبه

دکتر نظری

-

-

-

دکتر امیری زاد

-

-

دکتر عبدی نژاد

-

-

-

عصر

دکتر نظری

دکتر رمضانپور

دکتر شمسا

دکتر یعقوبی

-

دکتر صفاری

دکتر روان بخش

-

دکتر شامخی

دکتر رئیسی

دکتر دادخواه

صبح

چهارشنبه

-

دکتر رمضانپور

-

-

-

-

-

دکتر عبدی نژاد

-

دکتر رئیسی

-

عصر

-

دکتر تابعی

دکتر سلیمی

دکتر یعقوبی

-

-

-

-

-

دکتر رئیسی

-

صبح

پنجشنبه