صفحه اصلی > لیست پزشکان متخصص 

 

لیست پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اطفال

پوست

ارتوپدی

داخلی

زنان

اورولوژی

گوش و حلق

چشم

جراح عمومی

بیهوشی

اعصاب و روان

نورولوژی

قلب

 

ایام

دکتر لحنی دکتر فاضل دکتر شعبان پور

دکتر لشکری

دکتر مسعودی -

-

 

--

-

-

دکتر وردی پور -

صبح

شنبه

دکتر لحنی

-

-

 

دکتر سلیمی

-

-

-

دکتر روانبخش

دکتر یزدانی

-

-

دکتر دادخواه

عصر

دکتر لحنی دکتر فاضل -  دکتر تابعی - -

-

دکتر اینانلو

-

-

-

-

-

صبح

یکشنبه

دکتر لحنی

 

-

دکتر لشکری

دکتر مسعودی

-

 

-

دکتر روانبخش

 

دکتر یزدانی

-

-

دکتر دادخواه

عصر

-

- -

-

- -

-

-

-

-

-

 

-

صبح

دوشنبه

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عصر

دکتر لحنی

 

--

دکتر لشکری

- -

-

دکتر اینانلو -

-

 

دکتر وردی پور

-

صبح

سه شنبه

دکتر لحنی

دکتر فاضل - - دکتر مسعودی

-

-

دکتر اینانلو

دکتر روانبخش

دکتر یزدانی

-

-

دکتر دادخواه

عصر

دکتر لحنی

- دکتر شعبان پور - -

 

-

-

-

-

-

دکتر وردی پور

-

صبح

چهارشنبه

دکتر لحنی

- - -

-

-

-

-

دکتر روانبخش

دکتر یزدانی

-

-

-

عصر

دکتر لحنی - - - دکتر مسعودی

-

-

دکتر اینانلو

-

- -

دکتر وردی پور

-

صبح

پنجشنبه