صفحه اصلی > لیست پزشکان متخصص 

 

لیست پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اطفال

پوست

ارتوپدی

داخلی

زنان

اورولوژی

گوش و حلق

چشم

جراح عمومی

بیهوشی

اعصاب و روان

نورولوژی

قلب

 

ایام

دکتر لحنی

دکتر فاضل

-

  دکتررضاپور

-

-

-

دکتراینانلو

-

-

-

دکتر رئیسی

دکتردادخواه

صبح

شنبه

دکتر لحنی

-

-

-

دکتر مسعودی

-

-

-

دکترمیرزاپور

دکتر نامی

دکتر شامخی

-

-

عصر

-

دکتر فاضل

دکتر شعبان پور

دکتر تابعی  

-

دکتر یعقوبی

-

دکتراینانلو

-

-

-

دکتر رئیسی

دکتردادخواه

صبح

یکشنبه

دکتر لحنی

-

- دکتر لشکری

دکتر مسعودی

-

-

-

دکترمیرزاپور

دکتر نامی

دکتر شامخی

-

-

عصر

دکتر لحنی

-

دکتر شعبان پور

 دکتر لشکری

-

-

-

دکتراینانلو

-

-

-

دکتر رئیسی

دکتردادخواه

صبح

دوشنبه

دکتر لحنی

- -

-

دکتر مسعودی

-

-

-

دکترمیرزاپور

دکتر نامی

-

-

-

عصر

دکتر لحنی

-

دکتر شعبان پور

 دکتر لشکری

-

دکتر یعقوبی

-

دکتراینانلو

-

-

-

دکتر رئیسی

دکتردادخواه

صبح

سه شنبه

دکتر لحنی - -

-

دکتر مسعودی

-

-

-

دکترمیرزاپور

دکتر نامی

-

-

-

عصر

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

صبح

چهارشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صبح

پنجشنبه