معرفی ریاست

نام و نام خانوادگی : دکترسیدعلیرضا عادل برخوردار

سمت :ریاست بیمارستان

 تلفن محل کار : 37231691