صفحه اصلی > لیست پزشکان متخصص 

لیست پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اطفال

زنان

اورولوژی

گوش و حلق

چشم

جراح عمومی

بیهوشی

اعصاب و روان

نورولوژی

قلب

 

ایام هفته

دکتر نظری

دکتر سلیمی

دکتر یعقوبی

دکتر امیری زاد

دکتر صفاری

-

-

-

دکتر رئیسی

دکتر ترقی

صبح

شنبه

دکتر نظری

-

-

دکتر امیری زاد

-

دکتر روانبخش

دکتر عبدی نژاد

-

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر نظری

دکتر شمسا

دکتر یعقوبی

-

-

دکتر روانبخش

-

دکتر شامخی

دکتر رئیسی

دکتر ترقی

صبح

یکشنبه

-

دکتر سلیمی

-

-

-

-

دکتر عبدی نژاد

-

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر نظری

دکتر مهدی نیا

دکتر یعقوبی

دکتر امیری زاد

دکتر صفاری

-

-

دکتر روشنی

دکتر رئیسی

دکتر ترقی

صبح

دوشنبه

دکتر نظری

دکتر سلیمی

-

دکتر امیری زاد

-

دکتر قاسمیان

دکتر عبدی نژاد

دکتر روشنی

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر نظری

دکتر شمسا

دکتر یعقوبی

دکتر امیری زاد

-

-

-

دکتر شامخی

دکتر رئیسی

دکتر ترقی

صبح

سه شنبه

-

دکتر سلیمی

-

دکتر امیری زاد

-

دکتر قاسمیان

دکتر عبدی نژاد

-

-

دکتر ترقی

عصر

دکتر نظری

دکتر سلیمی

دکتر یعقوبی

-

دکتر صفاری

-

-

دکتر روشنی

دکتر رئیسی

دکتر ترقی

صبح

چهارشنبه

-

-

-

-

-

دکتر قاسمیان

دکتر عبدی نژاد

دکتر روشنی

-

دکتر ترقی

عصر

-

دکتر سلیمی

دکتر یعقوبی

-

-

-

-

-

دکتر رئیسی

دکتر ترقی

صبح

پنجشنبه